اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 26 آبان 1394

حضور شرکت برگ در پانزدهیمن نمایشگاه بین المللی صنعت برق

حضور شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

17 الی 20 آبان 1394 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران