اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 29 اردیبهشت 1394

پنجمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی نیروگاههای ایران

حضور شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در پنجمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی نیروگاههای ایران

29 الی 30 اردیبهشت 1394 در سالن همایش نیروگاه شهید محمد منتظری.