Menu
دوشنبه 31 شهریور 1399

حفاظت و ایمنی

حفاظت و ایمنی

اختلاف پتانسیل زمین

اختلاف پتانسیل زمین

نقاط مشخصی از یک مدار الکتریکی دارای پتانسیل الکتریکی مرجع یا زمین هستند. پتانسیل الکتریکی در این نقاط، مقدار مشخصی (ایده آل صفر) خواهد بود. برای ایجاد پتانسیل صفر، این نقاط باید به پتانسیل زمین (ارت) متصل شوند. در صورت ترکیب چن...
سطح یکپارچگی ایمنی SIL

سطح یکپارچگی ایمنی SIL

SIL مخفف عبارت Safety integrity level و به معنای سطح یکپارچگی ایمنی است.به زبان ساده SIL بیانگر میزان نسبی کاهش ریسکی است که با استفاده از یک فرایند ایمنی خاص حاصل می شود 
محیط انفجاری EX

محیط انفجاری EX

محیط صنعتی انفجاری چیست؟ یک محیط انفجاری می تواند به علت وجود انواع مواد شیمیایی در هوا مانند انواع گازها، بخار و مه قابل اشتعال به وجود آید. در صورتی که مقدار کافی از یک ماده اشتعال زا در هوای محیط وارد شود کوچکترین عامل اح...