Menu
دوشنبه 11 اسفند 1399

برگ برند محبوب

  

1397/10/28

مهندس علی رضا حیدری پور
رئیس بخش کنترل وابزار دقیق واحدهای بخار GE
مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم
شرکت کامپیوتری برگ با مدیران با تجربه ،مهندسین متخصص در شناسایی پروسه های صنعتی با تامین تجهیزات صنعتی با کیفیت مناسب پروژه ، طراحی ،ساخت ،اجرا ی خوب با cpm دقیق، تهیه نقشه ومستندات جهت سرویس ونگهداری در سیستمهای اتوماسیون صنعتی پیشرو میباشند.